+989129218622 artancompany22@gmail.com

تجارت انواع قیچی باغبانی شامل عرضه و معامله مدل های کوچک و بزرگ از برند های خارجی باکیفیت می شود.
ابزار و یراق از جمله صنایعی است که بشر از قدیم به آن نیاز داشته و با آن آشنا بوده است. مثلاً انواع قیچی مثل مدل های باغبانی که هم اکنون در بازار کشور هم حضور دارد، حاصل تجارت واردکننده های مختلف با کشورهای اروپایی و نیز آسیای شرقی است که در این زمینه معتبر هستند. قیچی های باغبانی کوچک به دلیل سبکی می توانند با یک کنترل شوند.