+989129218622 artancompany22@gmail.com

صادرات اره باغبانی و نیز سایر ابزار باغبانی با توجه به کیفیت مد نظر مشتری ممکن است و ثبت سفارش ها صادراتی هم عمده است.
اره باغبانی یکی از ابزار آلات پر کاربردی است که تنها در کشاورزی و باغداری استفاده ندارد. عموم استفاده کننده ها از این وسیله برای برش قطعاتی استفاده می کنند که با قیچی نمی توان آن برید. اما با نگاهی به آن چه در مراکز فروش وجود دارد، می توان مشاهده کرد که مارک ها اغلب خارجی است و ما واردات وسیعی در همین ابزار ساده دستی داریم. با این وجود برخی کارگاه های محلی هم هستند که تولید انواع اره باغبانی دستی را با بهترین کیفیت انجام می دهند و در نتیجه در برنامه ریزی دراز مدت می توان صادرات عمده آن ها را هم داشت.