+989129218622 artancompany22@gmail.com

صادرات بهترین ابزار باغبانی ایرانی مثل اره باغبانی به کشور های همسایه مثل عراق هم ممکن شده است.
هر چند ایران عموماً در حوزه انواع ابزار باغبانی و کشاورزی بیشتر واردات دارد. ولی ابزار دستی مثل اره باغبانی را می تواند تولید و صادرات آن را به بهترین شکل به کشور هایی چون عراق داشته باشد. البته موضوع قیمت رقابتی در این مورد هم وجود دارد که می توان به جای اتلاف وقت برای کاهش کیفیت و بازار پسند شدن ابزار برای عراقی ها، کیفیت را بهبود و بازار بهتر و بزرگ تر فکر کرد.