+989129218622 artancompany22@gmail.com

صادرات جدیدترین اره باغبانی به افغانستان و حتی کشور هایی که با ایران مرز زمینی و نزدیک ندارند هم ممکن است و باید دیدی بهتری برای این منظور داشت.
اره باغبانی مثل قیچی و نیز سمپاش در ایران می تواند تولید شود. این ابزار دستی باغبانی مکانیزم پیچیده ای برای تولید ندارد و نتیجه می توان آن را با میزان انبوه و کیفیت خوب تولید نمود که در بازار صادراتی هم حرف هایی برای گفتن داشته باشد. افغانستان و سایر کشور های همسایه از بازار مصرفی هستند که در ابتدا هر تولید کننده ای به آن توجه دارد. ولی صادرات جدیدترین مدل ها برای کشور هایی که امکان فروش با حاشیه سود بیشتر داریم، هم ممکن خواهد بود.