+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشنده ابزار دستی مثل اره باغبانی در انواع خم و صاف بسته به توان تأمین خود می تواند پاسخگوی مشتریانش باشد.
در کشور افرادی که در بازار آزاد کار می کنند، سطوح مختلفی از تجارت دارند. مثلاً فروشنده ابزار آلات به صورت جزئی هستند و در نتیجه ابزاری مثل اره باغبانی خم و یا حتی صاف را در تعداد کمی دارند. اما در مراکز معتبر فروشنده های فعال امکان ارسال در تعداد بالا و عمده را به سراسر کشور دارا هستند و اتفاقاً تنوع برند هم دارند.