+989129218622 artancompany22@gmail.com

در فروشگاه های معتبر باغبانی ابزار دستی درجه یک مثل قیچی باغبانی را می توان از برند های آلمانی به صورت عمده تهیه نمود.
قیچی باغبانی که هرس کردن توسط آن انجام می شود، باید دارای جنس درجه یک باشد. اما چرا این موضوع مهم می باشد. زیرا در قیچی هایی که زاویه درستی بین دسته و تیغه نیست، فشار دست به درستی منتقل نشده و قیچی هنگام برش، شاخه را پوسته می کند. این موضوع سبب می شود تا قسمت سالم شاخه آسیب دیده و در نتیجه دیر تر ترمیم شود و این سبب می شود تا هرس کردن سبب کاهش راندمان باروری درختان گردد. پس قیچی باغبانی هرس از کیفیت در آلیاژ و ساخت باید بهره مند باشند که اغلب برند های آلمانی این گونه هستند.