+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این فروشگاه اینترنتی برند هایی از قیچی باغبانی مانند فلکو عرضه می شوند تا افراد حرفه ای به ابزار دستی باکیفیت دسترسی داشته باشند.
آیا در مورد این موضوع دقت کرده اید که چرا حتی در فروشگاه های اینترنتی برخی برند ها مانند فلکو برای قیچی باغبانی فعال هستند و حتماً در بین برند هایی که عرضه می کنند این گونه مارک ها را هم گنجانده اند؟ دلیل اصلی این است که اغلب کاربران حرفه ای ابزار باغبانی دستی مثل قیچی ها، به دنبال ابزاری مقاوم و باکیفیت در دسته و تیغه هستند تا یک عمر هرس کردن را همراه آن انجام دهند و هزینه مکرر نداشته باشند.