+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروش انواع قیچی باغبانی بزرگ برای کارهای هرس خاص و چیدن میوه مورد توجه باغداران می باشد.
باغداران همیشه کارشان با ابزار هایی مانند قیچی باغبانی است. حال یا در حال هرس کردن هستند و یا زمان برداشت میوه شده است.نمونه های بزرگ طول دسته و تیغه بزرگ دارند. و البته وزن سبکی هم مانند انواع کوچک ندارند. فروش این نوع از قیچی ها معمولاً در تعداد با تخفیف همراه خواهد بود.