+989129218622 artancompany22@gmail.com

انواع چمن زن نه تنها به صورت دستگاه و ماشین که به صورت قیچی هم مورد کاربرد می باشند و بهکو بیشتر قیچی چمن زن به فروش می رساند.
بهکو یک مارک تایوانی است و بیش از هر چیزی به دلیل قیمت مناسب و نیز توزیع خودب در کشور توانسته بازار تجهیزات و ماشن آلات باغبانی را پر کند. فروش چمن زن بهکو هم به همین دلیل طبق سفارش مشتری در این مرکز انجام می گیرد. البته قیچی های چمن زن بهکو بیشتر در بازار حضور دارند تا ماشین های چمن زن آن.