+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز انواع چمن زن، مانند نمونه های تراکتوری را به صورت اینترنتی معرفی و به فروش می رسانیم که کاربرد بتواند بر روی آن سوار شده و با خستگی کمتر و سرعت بیشتر کارش را به پایان برساند.
اغلب چمن زن ها نیاز به این دارند که به هر حال کاربر همراه آن ها حرکت کند. این امر حتی با چمن زن های برقی هم در سطوح بزرگ بسیار خسته کننده خواهد بود. در نتیجه چمن زن تراکتوری می تواند گزینه مناسب تری باشد که کاربر بر آن سوار می شود. فروش اینترنتی این نوع از چمن زن ها هم با ارسال به کل کشور میسر خواهد بود.