+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت روز چمن زن های MTD چگونه است؟ آیا روند نوسانی و افزایشی داشته است؟
این که قیمت دستگاه چمن زن از برندی تا برند دیگر حتی با مشخصات مشابه کمی متفاوت باشد، طبیعی است. اما در هر کمپانی هر مدل بر اساس شاخصه هایی طراحی و ساخته شده و در نتیجه قیمت متفاوتی دارد. در شرکت MTD هم تنوع مشخصات باعث ایجاد رنج قیمت متنوع شده است که در نمونه های برقی این مارک به نسبت آن چه از لحاظ فنی شاهد هستیم، قیمت روز مناسب به نظر می رسد.