+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز خرید، انواع ماشین چمن زن تراکتوری که مود نیاز فضای های بزرگ است، عرضه می شود و البته تسهیلات هم برایتان در نظر گرفته می شود.
ماشین چمن زن تراکتوری کمی طراحی بهتری نسبت به سایر مدل ها، برای کاربر دارد. هر چند انواع دستگاه چمن زن ارگونومی طراحی می شوند. اما در نمونه تراکتوری چون کاربر سوار بر ماشین است شرایط فرق دارد. در انواع ماشین چمن زن می توان آپشن هایی چون مالچ پاش و یا تیغه برف روب هم مشاهده کرد که در مرکز خرید معتبر کلیه اطلاعات به شما جهت تصمیم گیری داده می شود.