+989129218622 artancompany22@gmail.com

نمایندگی های فعال در حوزه ابزار باغبانی برای اره باغبانی مدل های ژاپنی را هم ارائه می کنند.این اره ها تیغه های بادوامی دارند.
گاهی برخی از کاربران ابزار باغبانی ژاپنی را حتی به نمونه های تولید شده در کشور های اروپایی ترجیه می دهند. علت اصلی این ترجیه هم به کیفیت و دوام تیغه بر می گردد. اره باغبانی ابزار دستی است که علاوه بر این که تیغه باید دارای انعطاف کافی باشد، نباید بشکند و زنگ زدن در آن به سادگی ممکن نباشد. فولاد های ژاپنی تقریباً در کل جهان به این مشخصات شناخته می شوند.