+989129218622 artancompany22@gmail.com

در اغلب نمایندگی های ماشین چمن زن که مدل های بنزینی و یا برقی را را ارائه می کنند، می توان خدمات سرویس را هم دریافت نمود.
به نظر شما چمن زن بنزینی برای کدام یک از انواع مساحت های زمین چمن مناسب است؟ آن چه که مهم می باشد، این است که دستگاه چمن زن موتوری باید با توجه به قدرت موتور و مساحت زمین انتخاب بشود. نمونه های بنزینی هم خودشان سنگین تر هستند و هم همین وزن سنگین تر سبب می شود تا در ناهمواری زمین بتوانند بهتر به خوبی کار کنند و تعادل لازم را داشته باشند. عموم زمین های متوسط و بزرگ را با بیش از 600 متر مربع از این مدل استفاده می کنند.