+989129218622 artancompany22@gmail.com

اغلب مارک های چمن زن وارداتی در نمونه های تراکتوری و در استان های مهم مثل آذربایجان غربی، و اردبیل دارای نمایندگی فعال هستند.
در اغلب استان هایی که هنوز برای تأمین آب خود دچار مشکل خاصی نیستند، مثل استان های غربی کشور چون آذربایجان غربی و شرقی، فضاهای سبز بزرگ و متعددی را می توان توسط ارگان های دولتی مثل شهرداری ها مشاهده کرد. در نتیجه نیاز به اصلاح و مراقبت در این زمین ها هم بیشتر است. اما چون مساحت های بزرگی هستند، انواع دستگاه های چمن زن تراکتوری بیشتر متقاضی دارد، هر چند گاهی قیمتی معادل با یک ماشین سواری پیدا می کنند. نمایندگی ها هم موظف به ارائه خدمات هستند.