+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه واردات چمن زن آلمانی به کشور از مارک های مختلف و معروفی چون اشتیل همچنان ادامه دارد.
واردات کالاهای ضروری به کشور هنوز روند معمولی و مناسب خود را دارا است. در مورد ابزار فضای سبزی مثل انواع چمن زن ها که تولید داخلی نداریم، واردات تنها راه برای تأمین نیاز بازار است. هر چند کاهش بارندگی و کمی آب مشکلاتی برای فضای سبز کشور و کاشت انواع چمن ایجاد می کند، با این حال مقادیر کاشته شده هم نیاز به رسیدگی دارند که توسط چمن زن هایی مثل اشتیل که از مارک های در دسترس آلمانی در این حوزه است، این نیاز بر آورده می شود.