+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از ابزار باغبانی که واردکننده ژاپنی خود را دارد، اره باغبانی است که عموماً هم غلافدار می باشند.
واردکننده در ابزار باغبانی متعدد هستند و در نتیجه هر یک هم برند هایی را وارد می کنند که تنوع در کیفیت و مدل دارند. در مورد اره باغبانی دستی هم اغلب مدل های ژاپنی را از انواع غلافدار می توان در بازار دید. دلیل اصلی واردکننده و تولید کننده ها از این نوع اره های باغبانی وجود ایمنی بیشتر و حمل ساده ای است که با اتصال غلاف کمری می توان برای اره باغبانی داشت.