+989129218622 artancompany22@gmail.com

با توجه به این که قیچی باغبانی دسته بلند هم مصارف خود را داراست، واردکننده های ابزار باغبانی شرایط خوبی برای توزیع این مدل دارند.
واردکننده زمانی می تواند موفق عمل کند که نیاز بازار را به درستی پاسخ دهد. در مورد ابزار باغبانی مدل های قیچی دسته بلند هم کم و بیش در کشور مصرف دارد. برای شمشادزنی، شاخه زنی و میوه چینی این مدل ها مدتی است که مصرف کننده خود را پیدا کرده است. دسته بلند این قیچی باغبانی کمک می کند تا دسترسی بهتری به شاخه های غیر قابل دسترس و مرتفع داشته باشید.