+989129218622 artancompany22@gmail.com

انواع اره باغبانی تاشو از برند های تایوانی هم عمده پخش می شود و درصد تخفیف بر اساس حجم خرید، مشخص است.
یک اره باغبانی تاشو ابعاد زیاد بزرگی ندارد، و شاید به همین دلیل هم فضای کمی را اشغال کرده و حمل ساده تری دارد. اما یک ابزار فروشی زمانی که خرید عمده دارد، به دنبال درصد تخفیف و حاشیه سود خود در پخش جزئی است. در هر صورت بسته به برند این تخفیف ها می تواند متفاوت باشد. نمونه های تایوانی در حالت کلی به قیمت کمتر شهره هستند.