+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از قیچی های باغبانی که هم اکنون وارد بازار شده و پخش سراسری دارد مدل هایی است که برای پیوند زدن استفاده می شود.

برای پیوند زدن علاوه بر این که باید بدانید چه زمانی را انتخاب کنید و هر گیاهای چگونه پیوند می خورد.

نیاز به ابزار مناسب جهت سرعت در کار و افزایش راندمان دارید.

قیچی های باغبانی پیوند که اکنون بیشتر تایوانی هستند با روش کار راحت در بازار پخش شده اند که قیمت پک کامل آن ها هم مناسب برای کارهای حرفه ای است.