+989129218622 artancompany22@gmail.com

در کارخانه های ساخت انواع ماشین آلات و ابزار باغبانی چمن زن هایی که حاشیه زن هم هستند تولید می شوند که در واقع چند کاره هستند.
در حقیقت برای کوتاه کردن چمن های حاشیه زمین و گوشه نیاز به دستگاه دیگری است که این کاربری را داشته باشد و با نام حاشیه زن و یا گوشه زن شناخته می شود. این دستگاه دسته ای بلند داشته و انواع برقی و دستی دارد. اما چمن زن سطح زمین را اصلاح می کند. در برخی کارخانه های ساخت این دستگاه توآم و یکجا روی یک سیستم انجام می شود که کاربر با خرید چمن زن بتواند کاربری حاشیه زن را هم داشته باشد.